topbanner.jpg

 
开放学院(南海校区)2016年7月委考课程考试安排一览表
发布时间:2016-06-16 15:31:47           人气:
 


开放学院(南海校区)20167月委考课程考试安排一览表

 

年级和专业

课程名称

考试时间

地点

14级英语教育专科7

英语阅读(一)

79号下午1400~1630

教A106

14级英语教育专科31

实用英语语法

710号上午900~1130

教A106

14级英语教育专科30

基础英语(三)

710号下午1400~1630

教A106

15级商务英语专科79

英语语法

79号下午1400~1630

教A309

15级商务英语专科72

商务英语阅读

710号上午900~1130

教A108

1415级商务英语专科95

商务英语写作

710号下午1400~1630

教A309

15级汉语言文学教育专科49

现代汉语(二)

710号上午900~1130

教A207

15级汉语言文学教育专科49

古代汉语(二)

710号下午1400~1630

教A207

14级人力资源管理本科33

人事管理学

710号下午1400~1630

教A108